Znajdź nas:

fb


Organizator konkursu:

Fundacja Akademia Młodych Fizyków

FAMF

Patroni konkursu:

Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Krakowski

OK PTF


Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego

FAIS UJ

Pismo dla nauczycieli
i studentów fizyki
oraz uczniów

FotonKronika


Lwiątko 2007 - Sprawozdanie

Do konkursu przystąpiło ponad 1500 szkół (w zeszłym roku około 1300), zgłaszając ponad 28000 uczestników (w zeszłym roku 24000). Oto struktura zgłosze?

Rekordowo z jednej szkoły zgłoszono 214 uczniów, z dwudziestu dziewięciu po jednym – mediana liczby zgłoszonych wyniosła 12 osób (w zeszłym roku 13). Ju?po raz trzeci w konkursie wzięła udzia?jedna z polskich szkół we Lwowie. A po raz drugi – trzy polskie szkoły na Litwie.Średnia dla uczestników z klas 1-2 gimnazjum wyniosła 52,97 pkt.
Średnia dla uczestników z klasy 3 gimnazjum wyniosła 58,03 pkt.
Średnia dla uczestników z klasy I liceum i technikum wyniosła 46,55 pkt
Średnia dla uczestników z klasy II liceum i technikum wyniosła 42,56 pkt.
Średnia dla uczestników z klasy III liceum i technikum wyniosła 50,16 pkt.

Prawie 1900 uczestników, którzy zdobyli co najmniej 75 punktów, dostaje dyplomy i książki, a wszyscy, tradycyjnie, pamiątkowe plakaty. Tym razem na plakacie znajduje si?osiem niezwykłych fotografii zjawisk fizycznych, wykonanych przez młodzie?na konkurs ogłoszony przez Młodzieżowy Dom Kultury w Wieluniu. Dziękujemy organizatorom konkursu i autorom zdjęć za ich udostępnienie.

Około 300 książek otrzymaliśmy od sponsorów, reszt?dokupiliśmy, wreszcie hojniej ni?do tej pory, bo konkurs finansowo jakby okrzep? Sponsorów mieliśmy w tym roku szesnastu – zostali wymienieni na dyplomach i na stronie internetowej Konkursu.

Wszystkim sponsorom gorąco dziękujemy!

Cała Polska buduje generator Kelvina

Zdając sobie spraw?z wysiłku, jaki wkładaj?nauczyciele w przygotowanie uczniów i przeprowadzenie konkursu, chcemy i o nich pamięta?przy wysyłce nagród. W zeszłym roku nauczyciele dostali film o doświadczeniach na torze powietrznym. W tym roku otrzymuj? po pierwsze, książk?Danuty, Bronisława i Jana Tokarów na temat doświadcze?z elektrostatyki, po drugie, uwaga: zestaw doświadczalny do samodzielnego zmontowania. Zestaw umożliwia wykonanie tzw. generatora Kelvina – w skrócie: kapie woda i skacz?iskry! Generator jest opisany we wspomnianej książce, dołączamy te?instrukcj? a na naszej stronie internetowej opisowi towarzyszy?będ?szczegółowe zdjęcia. Namawiamy, by podjąć (nieduży) trud wykonania tego doświadczenia. Zestaw mog?z powodzeniem zmontowa?sami uczniowie. Będzie nam bardzo miło, jeśli otrzymamy sygnały (a może relacje ze zdjęciami) od szkół, w których si?to udało – odnotujemy je na naszej stronie internetowej pod hasłem CAŁA POLSKA BUDUJE GENERATOR Kelvina.

Zestaw doświadczalny wyprodukowała, po kosztach materiałów i robocizny, firma Krzysztofa Tabaszewskiego, według jego technicznej koncepcji. Po raz kolejny należą mu si?gorące podziękowania za wsparcie, jakiego udziela ”Lwiątku”.

Książk?Państwa Tokarów sprzedało nam bardzo tanio Wydawnictwo Nowik. Uważamy, że jest to publikacja niezwykła – przez zawarty w niej zasób praktycznej wiedzy z dziedziny szkolnego doświadczalnictwa, wynikający z długoletniego dorobku Autorów. Książka jest pierwsz?części?planowanej dłuższej serii. Chcemy poinformowa?o staraniach, jakie czynimy, by pod auspicjami ”Lwiątka” wydana została częś?druga, na temat drga?i fal. Jeśli si?to powiedzie, otrzymaj?j?za darmo szkoły zgłaszające uczniów do konkursu w przyszłym roku.

Zgrzyty

Niestety, w trybach organizacyjnej maszyny konkursu zaistniały zgrzyty, niekoniecznie przez nas zawinione. Mimo że w instrukcji po raz kolejny wyraźnie i surowo zastrzegliśmy, że karty musz?zosta?odesłane jeszcze w dniu konkursu, kilkadziesiąt szkół tego nie dopilnowało. Od spóźnionych jeden dzie?zażądaliśmy oświadczenia, podpisanego przez dyrektora, że konkurs odby?si?planowo. Spóźnionych więcej ni?jeden dzie?zdyskwalifikowaliśmy. Prosimy usilnie na przyszłość o więcej dyscypliny pod tym względem.

Druga sprawa, to poprawki na kartach. W instrukcji (od 2006 roku) dopuściliśmy przyjęty dla egzaminu gimnazjalnego system otaczania błędnej odpowiedzi kółkiem, ale chyba będziemy musieli si?z tego w przyszłości wycofa? bo liczba poprawek zatrważająco rośnie. Skaner ”nie rozumie” poprawek i wymagaj?one ”ręcznej” interwencji przy sprawdzaniu kart, co kolosalnie wydłuża cały proces sprawdzania. Prosimy na przyszłość przekona?uczniów, by nie spieszyli si?z zaznaczaniem odpowiedzi na kartach – najlepiej zrobi?to w ciągu ostatnich trzech minut, wcześniej notując wybór przy zadaniach. A poprawne wypełnienie karty wypada uzna?za dodatkowe wyzwanie, któremu zawodnik winien sprosta? by uzyska?pozytywny wynik.

Nadal równie?dostajemy wiele kart z błędnie zaznaczonym kodem szkoły lub bez zaznaczonej klasy, do jakiej uczęszcza zawodnik (w tym roku około stu przypadków). Prosilibyśmy na przyszłość nauczycieli, by przejrzeli pod tym kątem karty przed zapakowaniem ich do koperty.

Przypomnijmy na koniec, że cały konkurs opiera si?na wspólnym zaufaniu co do uczciwości piszących i pilnujących. Jak co roku, tak i tym razem z bólem odkrywaliśmy przykłady świadczące chyba o nadużyciu tego zaufania.

Nowym zjawiskiem, budzącym na przyszłość wielkie obawy, jest jakie?spektakularne załamanie po stronie usług pocztowych. Listy polecone z kartami dotarły do nas w miar?szybko, ale ostatni (jak na razie) list zwykły otrzymaliśmy 4 maja, z dat?wysłania, jak należy, 26 marca. Od ponad dwudziestu zgłoszonych szkół nie przyszło nic – będziemy te przypadki stopniowo wyjaśnia? pełni obaw, że częś?listów mogła zaginąć. A zatem zdecydowanie radzimy wysyła?karty tylko listami poleconymi!Poprawny CSS!

Lwiątko 2018. FAMF © .