Znajdź nas:

fb


Organizator konkursu:

Fundacja Akademia Młodych Fizyków

FAMF

Patroni konkursu:

Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Krakowski

OK PTF


Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego

FAIS UJ

Pismo dla nauczycieli
i studentów fizyki
oraz uczniów

FotonO konkursie | Zasady Konkursu | FAQ | Patroni i sponsorzy | Organizator

Zasady przeprowadzania Polsko - Ukraińskiego Konkursu Fizycznego "Lwiątko" 2017


ZASADY OGÓLNE

Konkurs rozgrywany jest w szkołach całej Polski w pięciu kategoriach:
 • Klasy 1-2 gimnazjum
 • Klasy 3 gimnazjum
 • Klasy I liceum i technikum
 • Klasy II liceum i technikum
 • Klasy III liceum, klasy III i IV technikum
ZGŁASZANIE UCZESTNIKÓW
 1. Uczestników do Konkursu zgłasza tylko nauczyciel organizujący Konkurs na terenie szkoły. Nie ma ograniczeń na liczbę uczestników (może być nawet jedna osoba). Wszyscy uczestnicy z danej szkoły (zespołu szkół) powinni być zgłoszeni jednym formularzem.

 2. Zgłoszenie i ewentualne korekty mają być dokonane przed upływem wyznaczonego terminu poprzez wypełnienie specjalnego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Konkursu. Podczas wypełniania formularza nauczyciel podaje adres e-mail, na który zostanie wysłany list z linkiem potwierdzającym zgłoszenie. Dopiero po jego kliknięciu zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie zostanie zarejestrowane.

 3. Opłata konkursowa wynosi 9 zł od uczestnika. Zbiorczej wpłaty nalezy dokonać przelewem na konto Konkursu po wypełnieniu formularza.

 4. Przy wpłacie należy dopilnować, aby w rubryce "tytuł wpłaty" lub "wpłacający" znalazły się dokładne dane szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela wypełniającego formularz. W przypadku wpłaty dokonanej w związku z korektą liczby uczestników prosimy o dodatkowy dopisek "Korekta" w tytule wpłaty. Opłatę konkursową prosimy dokonać w terminie do trzech dni od zgłoszenia szkoły do konkursu. W przypadku korekt prosimy o dokonanie dodatkowego przelewu. Na bieżąco potwierdzamy wpłaty zgodne z wypełnionymi formularzami. O ilości materiałów konkursowych przesyłanych do szkoły decyduje kwota wpłacona. Po zamknięciu zgłoszeń, w przypadku niezgodności kwoty z kwotą naliczoną w formularzu zgłoszeniowym, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty liczby uczestników danej szkoły.

 5. Brak wpłaty na konkurs w ustalonym przez organizatorów konkursu terminie, oznacza rezygnację szkoły z konkursu. Materiały konkursowe NIE zostaną do tych szkół przesłane.
PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW

Szkoła otrzymuje pakiet z zadaniami. W pakiecie znajdują się:
 • karty odpowiedzi;
 • instrukcja i protokół;
 • koperta z zestawami konkursowymi - wymagane jest jej bezpieczne przechowywanie i otwarcie dopiero w dniu konkursu. Przed konkursem wskazane jest sprawdzenie, czy liczby zestawów zadań są zgodne ze zgłoszeniem. W przypadku braku należy skserować brakujące zestawy zadań.
 • Koperta tzw. Koło ratunkowe - tu można znaleźć po jednym zestawie zadań z każdej kategorii.
 • Przy adresie na kopercie zewnętrznej umieszczony jest Kod Szkoły, który zostaje przydzielony po zgłoszeniu szkoły do udziału w konkursie (jest to kod pocztowy z dodaną na końcu odpowiednią literą alfabetu). Przed rozpoczęciem konkursu zawodnicy muszą umieścić go na kartach odpowiedzi.
PRZEPROWADZENIE KONKURSU
 1. Konkurs musi zostać przeprowadzony w wyznaczonym dniu w godzinach przedpołudniowych. Przeprowadzenie konkursu w innym terminie jest wykluczone. Szkoły organizują konkurs na swoim terenie. Uczniowie powinni siedzieć przy osobnych stolikach. W ostateczności można dopuścić, aby przy jednym stoliku siedzieli uczniowie piszący różne zestawy.

 2. Uczniowie powinni mieć papier do notatek na brudno i przybory do pisania. Może przydać się linijka z podziałką. Kartę odpowiedzi należy wypełniać czarnym długopisem, cienkopisem lub piórem. Nie dopuszczalne jest używanie ołówków ani grubych pisaków. NIE WOLNO używać gumki ani korektora, gdyż grozi to awarią skanera czytającego karty.

 3. Można korzystać z dowolnych kalkulatorów - trzeba o tym wcześniej poinformować uczniów, aby je przynieśli. Nie wolno korzystać z żadnych innych pomocy - książek, gotowych notatek, telefonów komórkowych. Nie wolno używać telefonów komórkowych w roli kalkulatora.

 4. Konkurs trwa 75 minut. Do rozwiązania jest 30 zadań testowych pogrupowanych w trzy dziesiątki: zadania 1-10 są za trzy punkty, zadania 11-20 za cztery, zadania 21-30 za pięć punktów. Należy poinformować uczniów, że "na starcie" otrzymują 30 punktów, zaś za każdą błędną odpowiedź odejmuje im się 25% liczby punktów przewidzianych za zadanie. Brak odpowiedzi nie powoduje odliczenia punktów. Maksymalnie można zdobyć 150 punktów, minimalnie zero.

 5. W każdym zadaniu jest DOKŁADNIE JEDNA poprawna odpowiedź. Podczas konkursu zawodnik musi zaznaczyć w karcie typowane odpowiedzi. Niejednoznaczne wskazanie odpowiedzi będzie traktowane jako jej brak.

 6. Arkusze z treścią zadań zawodnicy mogą po zawodach zatrzymać. Na arkuszu z zadaniami podany jest adres internetowy, pod którym w dniu wskazanym w harmonogramie pojawią się odpowiedzi do zadań.

 7. W trakcie konkursu osoby pilnujące nie powinny hałasować, komentować zadań. Nie należy odpowiadać na pytania dotyczące treści zadań. Pod groźbą dyskwalifikacji szkoły nie wolno pomagać piszącym. Należy zadbać o to, by uczniowie pracowali samodzielnie.

 8. Po zebraniu kart odpowiedzi należy sprawdzić, czy prawidłowo zostały wypełnione rubryki z imieniem i nazwiskiem ucznia, kodem szkoły i poziomem uczestnika. W przypadku braku prawidłowego wypełnienia uczestnik zostaje zdyskwalifikowany. Nauczyciel przeprowadzający Konkurs ma obowiązek posegregować karty według poziomów i spakować je razem z wypełnionym protokołem w kopercie. Kopertę należy wysłać koniecznie jeszcze w dniu konkursu (taka musi być data stempla pocztowego). Karty wysłane po tym terminie nie będą sprawdzane.

 9. Podliczone wyniki poszczególnych uczniów zostają przesłane do szkół na przełomie maja i czerwca (nauczyciele otrzymują wyniki swoich uczniów również pocztą elektroniczną). Osoby, które wyróżnią się liczbą uzyskanych punktów, otrzymują dyplomy i nagrody książkowe. Na stronie internetowej Konkursu zostanie opublikowana lista uczestników, którzy zajęli pierwsze 10 miejsc w każdej kategorii.Poprawny CSS!

Lwiątko 2018. FAMF © .